Podrška međusektorske saradnje i dobre prakse na polju zaštita žrtava nasilja u porodici – ADRA Srbija

Podrška međusektorske saradnje i dobre prakse na polju zaštita žrtava nasilja u porodici

Deca pomažu deci 2008/2009
Deca pomažu deci 2008/2009
31/12/2008
Toaleti za osnovne škole na Kosovu i u centralnoj Srbiji
19/01/2009
Deca pomažu deci 2008/2009
Deca pomažu deci 2008/2009
31/12/2008
Toaleti za osnovne škole na Kosovu i u centralnoj Srbiji
19/01/2009
Prikaži sve

Podrška međusektorske saradnje i dobre prakse na polju zaštita žrtava nasilja u porodici

Podrška međusektorske saradnje i dobre prakse na polju zaštita žrtava nasilja u porodici

14. novembra 2008. godine u Kragujevcu je potpisan protokol o međusektorskoj saradnji kao rezultat dugotrajnog rada svih institucija vezanih za problematiku nasilja u porodici na lokalnom nivou. Protokol definiše uloge svih institucija potpisnika u radu na prevenciji i zaštiti osoba koje su izložene nasilju u porodici. Ovaj projekat ima dva primarna cilja.

Prvi je razrada protokola sa institucijama potpisnicama sa ciljem što kvalitetnije implementacije definisanih strategija. U tu svrhu svaka institucija potpisnica protokola ima obavezu razvijanja procedure internog postupanja koji će se postići putem edukacija, seminara i radionica koje su usmerene na osposobljavanje osoblja koje se u svom radu direktno susreće sa osobama izloženim nasilju u porodici. Svaka institucija ima svoju jasno definisanu ulogu i odgovornost u procesu zaštite i prevencije a treninzi i dokumenti koji će nastati kao rezultat istih su tu da osoblje dobije neophodno znanje za implementaciju. Drugi cilj projekta je sprovođenje edukacije, radionica i seminara u još sedam opština u Srbiji sa ciljem osnaživanja svih institucija u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici kao i razvoj protokola i procedura internog postupanja.

Glavni cilj projekta je izgradnja i razvoj kapaciteta opštinskih institucija radi njihovog osposobljavanja da osobama koje su izložene nasilju u porodici pruže što bolju zaštitu kao i da aktivno učestvuju u prevenciji istog.

Donator projekta je Vlada Česke Republike.